Skoč na obsah Skoč na menu
Štátny komorný orchester Žilina
zväčšiť písmo | zmenšiť písmo
en sk

Informácia o ochrane osobných údajov(GDPR)


Ochrana osobných údajov
Štátny komorný orchester Žilina rešpektuje súkromie a ochranu osobných údajov svojich návštevníkov a priaznivcov, preto zhromažďujeme len také informácie, ktoré potrebujeme na konkrétne účely. V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“) spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok:
Prevádzkovateľ
Štátny komorný orchester Žilina, štátna príspevková organizácia so sídlom na adrese Dom umenia Fatra, Dolný Val 47, 011 28 Žilina, IČO: 228672, (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom, ktorého môžete kontaktovať vo veci uplatnenia vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov na:
•    na e-mailovej adrese lubomir.klimek@skozilina.sk alebo
•    poštou na adrese Štátny komorný orchester Žilina, ZODPOVEDNÁ OSOBA GDRR, Dom umenia Fatra, Dolný Val 47, 011 28 Žilina.
Odpovieme vám bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného (1) mesiaca, prípadne sa môže táto lehota predĺžiť o ďalšie dva (2) mesiace, ak sú splnené zákonné podmienky na predĺženie tejto lehoty.
Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môžete kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania vašich osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR; kontaktné údaje na zodpovednú osobu, e-mail: lubomir.klimek@skozilina.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa s označením „ZODPOVEDNÁ OSOBA GDPR“.
Osobné údaje, ktoré o vás spracúvame a prečo?
Štátny komorný orchester Žilina je štátnou umeleckou inštitúciou s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti hudobnej kultúry, ktorého poslaním je prispievať k všestrannému rozvoju hudobnej kultúry v Slovenskej republike a dôstojne reprezentovať slovenskú hudobnú kultúru v zahraničí, predovšetkým šírením pôvodnej ako aj svetovej hudobnej tvorby.
Spracúvame nasledujúce osobné údaje svojich návštevníkov a priaznivcov:
a)    Kontaktný formulár
b)    Zasielanie noviniek o podujatiach
Na našom webovom sídle máme k dispozícii kontaktný formulár, prostredníctvom ktorého nám môžete poslať Vaše podnety, návrhy, prípadne sťažnosti na našu činnosť a naše aktivity.
Rozsah informácií, vrátane rozsahu osobných údajov, ktoré nám poskytnete, závisí od Vás. Môžete nám však zanechať Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktných údajov (meno a priezvisko, e-mailová adresa, prípadne ďalšie kontaktné údaje), tieto využijeme len za účelom prešetrenia a vyriešenia Vášho podnetu, návrhu, prípadne sťažnosti a následnej odpovede, ako sme s Vami poskytnutou informáciou naložili.
Poskytnutie týchto osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre prípadnú spätnú väzbu (rešpektujeme však, ak nám chcete informáciu poskytnúť aj anonymne, v takom prípade však nebudeme môcť poskytnúť Vám odpoveď).
Taktiež prostredníctvom e-mail-ovej pošty vybraný pracovník zasiela určitej skupine osôb novinky o pripravovaných podujatiach. K tomuto sú použité mail-ové adresy tejto skupiny osôb, ktoré naša organizácia nebude odovzdávať tretím stranám a využije ich iba k tejto konkrétnej činnosti.

Akým spôsobom a ako dlho budeme vaše údaje spracovávať?
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je Váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR), ktorý môžete kedykoľvek odvolať. V prípade, že Váš podnet má charakter reklamácie, je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).
Osobné údaje budú spracúvané v databáze podnetov a reklamácií v elektronickej podobe. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania riešenia Vášho podnetu, prípadne reklamácie. Následne budú Vaše osobné údaje, vrátane spôsobu riešenia, uložené v registratúrnom stredisku Prevádzkovateľa.
Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov Váš súhlas, tak tento môžete kedykoľvek odvolať

Kto bude spracúvať vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú spracúvané výhradne poverenými zamestnancami Prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám, ani prenášané do iných krajín.

Aké máte práva?
Informujeme vás, že máte nasledujúce práva, ktorých podmienky sú stanovené v Nariadení GDPR ako aj v Zákone. Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Podrobnejšie sú tieto práva upravené v článkoch 15 až 23 Nariadenia GDPR ako aj nižšie v tejto informácii.
a)    Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.
Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
b)    Právo na opravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
c)    Právo na vymazanie
Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.
d)    Právo na obmedzenie spracúvania
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
e)    Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
f)    Právo namietať
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
g)    Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Skutočnosť, či sú vaše osobné údaje spracúvané prostredníctvom týchto spracovateľských operácií si overte v príslušnej sekcii, podľa účelu spracúvania.
h)    Právo podať sťažnosť
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby. / Kde nás nájdete / Kontaktný formulár / Úvodná stránka / Podmienky používania / RSS kanál / © 2024 Štátny komorný orchester Žilina