Skoč na obsah Skoč na menu
Štátny komorný orchester Žilina
zväčšiť písmo | zmenšiť písmo
en sk

Čistiace a údržbárske služby


Výzva na predkladanie ponúk – cenový prieskum

Druh zákazky: Služby.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Úradný názov: Štátny komorný orchester Žilina

IČO: 00228672

Poštová adresa: Dolný Val 47

PSČ: 010 01

Mesto/obec: Žilina

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Dolný Val 47, Žilina

Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Klimek

Telefón: +421 412451118/ +421 903 847 779

Fax: +421 415626972

E-mail: lubomir.klimek@skozilina.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): https://old.skozilina.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://old.skozilina.sk

 

Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).

 

 

I.2.

Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1.

Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. d).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II.1.

Opis

II.1.1.

Názov zákazky
Čistiace a údržbárske práce..

 

II.1.2.

Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Nie bežne dostupné služby na trhu, obstarávanie podľa  §9, ods.9 Zákona č. 25/2006

Hlavné miesto dodania tovarov: Sídlo verejného obstarávateľa -ŠKO Žilina, Dolný Val 47, Žilina

II.1.3.

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

 

Predmetom zákazky je vykonanie čistiacich a údržbárskych prác nevyhnutných na zabezpečenie chodu organizácie.

 

II.2.

Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1.

Celkové množstvo alebo rozsah

 

Viď II.3

II.2.2

Predpokladaná hodnota zákazky .

-§4, ods.3, Zákona č.25/2006

 

 

II.3.

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Verejný obstarávateľ vystaví jednorázovú objednávku na uskutočnenie požadovaných prác.

 

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1.

Podmienky účasti

III.1.1.

Osobné postavenie

-neuplatňuje sa

III.1.2.

Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

- neuplatňuje sa

 

III.1.3.

Technická alebo odborná spôsobilosť

-neuplatňuje sa

III.1.4.

Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská

Nie.

ODDIEL IV. POSTUP

IV.1.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.

Stanovenie ceny:

1)  tepovanie 500 miest sedadiel v koncertnej sále-cena za jedno sedadlo

2) tepovanie kobercov, cca 200m2-cena za 1m2

3) odvoz nebezpečného odpadu (vyradený majetok, PC)-cena za 1 vývoz

 

4) údržbárske práce- cena za 1hodinu prác

5)čistiace a umývacie práce- cena za 1 hodinu prác

6)oprava malieb- cena za 1m2

Ceny uvádzať s DPH.

 

IV.1.2.

Použije sa elektronická aukcia
Nie.

 

 

IV.2.3.

Lehota na predkladanie ponúk

Dátum:do 02.12.2015.

 

Obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:

a) Identifikáciu uchádzača

b) Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, fax, email.

c) Plnenie kritéria – podľa IV.1.1

 

Ponuku je možné doručiť osobne, alebo email-om na adresu: lubomir.klimekkozilina.sk

IV.2.4.

Dátum zverejnenia tejto výzvy
24.11.2015


 / Kde nás nájdete / Kontaktný formulár / Úvodná stránka / Podmienky používania / RSS kanál / © 2024 Štátny komorný orchester Žilina