Skoč na obsah Skoč na menu
Štátny komorný orchester Žilina
zväčšiť písmo | zmenšiť písmo
en sk

Nákup strún pre sláčikové nástrojeCenový prieskum na dodanie tovaru podľa §9, ods. 9, Zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní na dodanie strún pre sláčikové nástroje.

1.VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Štátny komorný orchester Žilina  
IČO: 00228672  
Poštová adresa: Dolný Val 47  
PSČ: 011 28  
Mesto/obec: Žilina  
Štát: Slovenská republika  
Kontaktné miesto (miesta): Dolný Val 47, Žilina  
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Klimek  
Telefón: +421 412451118/ +421 903 847 779  
Fax: +421 415626972  
E-mail: lubomir.klimek@skozilina.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): https://old.skozilina.sk  
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://old.skozilina.sk  

2. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom je najnižšia cena, ceny uvádzať  s DPH, víťazom sa stane ponuka s najnižšou cenou za všetky nižšie uvedené produkty ako súčtom ponúknutých cien.
HUSLE :    PIRASTRO:            
Pirastro OLIV      struna G    (Au+Ag)    č. 2114
struna D1    (črevo-Ag)    č. 2118
Pirastro CHROMCOR    sada    (E-ball)    
Pirastro EVAH PIRAZZI    sada        
Pirastro EVAH PIRAZZI    struna E2        
Pirastro EVAH PIRAZZI    struna A1        
LARSEN:            
Larsen Virtuoso Medium    sada        
THOMASTIK :            
Spirocore MEDIUM    struna A1    (Cr)    č. S 10
struna E2    (Cr)    č. S 8
Peter Infeld    sada        
Dominant     struna E2        č. 129
struna A1        č. 131
struna D1    (Ag)    č. 132A
struna G        č. 133

vlasie Mongolské husľové najdlhšie - väčšia gramáž        
kolofónia Pirastro OLIV EVAH - zelená            
kolofónia Kaplan Premium dunkel            
kolofónia BERNANDEL            
kolofónia Pirastro Eudoxa Rosin            


VIOLA :    
D´ADDARIO:            
D´ADDARIO Helicore    sada        
D´ADDARIO Helicore    struna G        
PIRASTRO:            
Pirastro EVAH PIRAZZI    sada viola        
vlasie Mongolské violové najdlhšie - väčšia gramáž        

VIOLONČELO :    PIRASTRO:            
Pirastro OBLIGATO    sada        
PRIM:                
Prim        sada        

zvlhčovač pre violončelo            
kolofónia PIRASTRO Cello Rosin             
vlasie Mongolské violončelové najdlhšie - väčšia gramáž        

KONTRABAS :    THOMASTIK :            
Thomastik Belcanto GOLD    sada        
Thomastik Spirocore    sada        
PIRASTRO:            
Pirastro  Evah Pirazzi    sada        

vlasie Mongolské kontrabasové najdlhšie - väčšia gramáž        
kolofónia NYMANS            3.Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty v listinnej podobe:
a) Identifikáciu uchádzača , obchodné meno, sídlo,IČO, DIČ, banka, číslo účtu
b) Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, fax, email.
c) Plnenie kritéria – podľa 2
d) Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže, že je oprávnený poskytovať tieto služby

4. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum:do 23.4.2014 do 10.00 h. v zalepenej obálke s názvom “Dodanie strún pre sláčikové nástroje Štátnemu komornému orchestru Žilina- neotvárať.“
5. Predpokladaná hodnota zákazky
Podlimitná zákazka
6. Trvanie zmluvy
Obstarávateľ  vystaví jednorázovú objednávku na nákup požadovaného množstva.
7. Dodanie tovaru
Dodávateľ dodá tovar podľa objednávky do sídla obstarávateľa do 1.6.2014
8. Dátum zverejnenia
9.4.2014


 / Kde nás nájdete / Kontaktný formulár / Úvodná stránka / Podmienky používania / RSS kanál / © 2024 Štátny komorný orchester Žilina