Skoč na obsah Skoč na menu
Štátny komorný orchester Žilina
zväčšiť písmo | zmenšiť písmo
en sk

Dodanie a montáž traverzy pre led svetlá s motormi


Cenový prieskum na dodanie tovaru podľa §9, ods. 9, Zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní na dodanie a osadenie traverzy na zavesenie led svetiel s motorom

1.VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Štátny komorný orchester Žilina  
IČO: 00228672  
Poštová adresa: Dolný Val 47  
PSČ: 011 28  
Mesto/obec: Žilina  
Štát: Slovenská republika  
Kontaktné miesto (miesta): Dolný Val 47, Žilina  
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Klimek  
Telefón: +421 412451118/ +421 903 847 779  
Fax: +421 415626972  
E-mail: lubomir.klimek@skozilina.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): https://old.skozilina.sk  
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://old.skozilina.sk  


2. Predmet zákazky
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia 10m traverzy na zavesenie led svetiel s motormi.

3. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom je najnižšia cena, ceny uvádzať  s DPH, víťazom sa stane ponuka s najnižšou cenou za všetky nižšie uvedené produkty ako súčtom ponúknutých cien.
Traverza 10m                                                                                                        ks                           cena
1724100018:DURATRUSS DT 34/2-500,hliníková traverza 5m                    2ks

1741000043:Girder Clamp 1T – svorka pre traverzu                                     3ks                         

kotviaci nosník - profil I (1m), upravený                                                           3ks

1744000017:Round Sling 1,5m, úväz                                                              3ks

spojovací a kotviaci materiál chemický                                                             1ks

montáž kotvenia a traverzy – výškové práce                                                    1ks


Motory s ovládaním pre traverzu 10m                                                     ks                    cena

ChainMaster Elektrický zdvíhací reťazový                                                           2ks
motor BGV-D8Plus 250kg, 4m/min. 8m
reťaz

ChainMaster Manuálny ovládač BGV-D8                                                             1ks
4-kanálový, diaľkový ovládač so 6m
káblom
4.Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty v listinnej podobe:
a) Identifikáciu uchádzača , obchodné meno, sídlo,IČO, DIČ, banka, číslo účtu
b) Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, fax, email.
c) Plnenie kritéria – podľa 3
d) Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže, že je oprávnený poskytovať tieto služby

5. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum:do 25.2.2015 do 10.00 h. v zalepenej obálke s názvom “Dodanie traverzy pre led svetlá s motormi  Štátnemu komornému orchestru Žilina- neotvárať.“

6. Predpokladaná hodnota zákazky
8000Eur

7. Trvanie zmluvy
Obstarávateľ  vystaví jednorázovú objednávku na nákup požadovaného množstva.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo zákazku v prípade potreby riešiť v dvoch samostatných bodoch a to   1. Dodanie a osadenie 10m traverzy
2. Dodanie a osadenie motorov pre 10m traverzu
8. Dodanie tovaru
Dodávateľ dodá tovar podľa objednávky do sídla obstarávateľa.

9. Dátum zverejnenia
23.2.2015


 / Kde nás nájdete / Kontaktný formulár / Úvodná stránka / Podmienky používania / RSS kanál / © 2024 Štátny komorný orchester Žilina