Skoč na obsah Skoč na menu
Štátny komorný orchester Žilina
zväčšiť písmo | zmenšiť písmo
en sk

Cenník platný od 20.11.2017


Štátny komorný orchester Žilina
Dolný val 47
011 28 Žilina
Ev.č.: 1/2017-ŠKO

Cenník minimálnych cien za jednorazový prenájom nebytových priestorov
Domu Umenia Fatra v priestoroch Štátneho komorného orchestra Žilina(ďalej len ŠKO Žilina)
§1
Predmet cenníka
Predmetom cenníka za jednorazový prenájom nebytových priestorov v Dome Umenia Fatra v priestoroch Štátneho komorného orchestra Žilina(ďalej len „cenník“ je stanovenie minimálnych sadzieb za jednorazový prenájom priestorov v Dome Umenia Fatra vŽiline(ďalej len „DUF“).
Všeobecné ustanovenia
§2
Základné technické a personálne vybavenie
Pre účely tohto cenníka sa základným technickým vybavením rozumie:
a)    Zvukové vybavenie – základné  ozvučenie v koncertnej sále, CD prehrávač, 2x mikrofón so stojanmi, 2 x mikrofón bez šnúry, možnosť ozvučenia mobilného telefónu a iného prenosového zariadenia.
b)    Svetelné vybavenie – plná batéria javiskového osvetlenia, možnosť stmievania a použitie farebných hlavíc
c)    Zázemie pre účinkujúcich
d)    Uvádzačky a šatniarky – 9 osôb
e)    Javisková technika – 1 osoba
f)    Vrátnica – 1osoba

§3
Koncertná sála v DUF a javisko

Koncertná sála disponuje hľadiskom, lóžami, balkónom a javiskom.
Kapacita hľadiska je 244 miest + možnosť  pristaviť 60 miest po bokoch hľadiska. Kapacita lóži je 78 miest.
Kapacita balkónu je 71 miest.
Spolu: 453miest
Rozmery javiska:  12 x 7m
Zázemie pre účinkujúcich(šatne, toalety, zákulisie).

§4
Rozdelenie podujatí za účelom prenájmu
1.    Nekomerčné podujatia sa pre  účel tohto cenníka rozumejú umelecké a neumelecké podujatia bez podpory sponzorov, aktivity realizované školami, kultúrne podujatia neziskových a mimovládnych organizácií, bez získania finančného grantu a podujatia so spoluorganizátorskou účasťou Štátneho komorného orchestra Žilina.
2.    Komerčnými podujatiami sa pre účel tohto cenníka rozumejú aktivity s komerčnou podporou(napr. sponzorované podujatia), podujatia zamerané na podporu predaja a zvýšenie obchodného zisku, zábavné programy a podujatia, ktoré nesúvisia s kultúrou a umením(konferencie, workshopy, prezentácie a pod.).
3.    Akcie, ktoré sú zamerané na vytváranie profesionálnych nahrávok

§5
Prenájom špeciálnej techniky a vybavenia

1.    Prenájom koncertného krídla Steinway a Yamaha je poskytovaný výhradne profesionálnym umelcom.
2.    Prenájom organu, ktorý sa nachádza na javisku je poskytované výhradne profesionálnym umelcom.
3.    Prenájom dodatočného ozvučenia.(mix pult + repro sústava)
4.    Prenájom javiskovej techniky(stoličky + stojany).
5.    Prenájom videoprojekcie(projektor + plátno).

§6
Cenník prenájmu nebytových priestorov
1.    Cena za prenájom koncertnej sály DUF na realizáciu nekomerčných aktivít, vymedzených v §4, bode 1 tohto cenníka.
Základná  cena...................................................................................120,-€/hodina
2.     Cena za prenájom koncertnej sály DUF na realizáciu komerčných aktivít, vymedzených v §4, bode 2 tohto cenníka sa odvíja od ceny vstupeniek za podujatie.
Cena vstupenky od 0  – 10,-€    = jednorazová cena prenájmu   500,-€.
Cena vstupenky od 11 – 15,-€   = jednorazová cena prenájmu   800,-€.
Cena vstupenky od 16 – 20,-€   = jednorazová cena prenájmu  1000,-€.
Cena vstupenky od 21,-€ a viac = jednorazová cena prenájmu  1300,-€.
Cena prenájmu zahŕňa základné technické a personálne vybavenie podľa §2 tohto cenníka do 5 hodín. Každá začatá hodina navyše sa účtuje podľa §6, ods.1 tohto cenníka.
3.     Cena za prenájom koncertnej sály a javiska za účelom vytvárania profesionálnych nahrávok vymedzených v §4, bode 3 tohto cenníka.
Cena za frekvenciu = 250,-€, (frekvencia zahŕňa nahrávanie, alebo skúšanie do 4hodín). Do frekvencie sa započítava každý začatý čas nad 2 hodiny.
V cene prenájmu je zahrnutá miestnosť pre vytvorenie réžie, šatne a služba na vrátnici.
4.    Cena za prenájom špeciálnej techniky a vybavenia vymedzených v §5 v bodoch 1-5 tohto cenníka.
Prenájom koncertného krídla Steinway...................................... 300,-€/podujatie, alebo dve frekvencie nahrávania.
Prenájom koncertného krídla Yamaha ...................................... 200,-€/podujatie, alebo dve frekvencie nahrávania.
Prenájom organu.........................................................................200,-€/podujatie
Prenájom dodatočného ozvučenia.(mix pult + repro sústava.....150,-€/podujatie
Prenájom javiskovej techniky(stoličky + stojany)
50,-€/podujatie............................................................................ do 20ks,
100,-€/podujatie.......................................................................... nad 20ks
Prenájom videoprojekcie.............................................................150,-€/podujatie

5.    V odôvodnených prípadoch, najmä pokiaľ sa jedná o podujatia vymedzené v § 4, bode 1 tohto cenníka, môže riaditeľ organizácie znížiť sadzbu nájomného až na 1,-€/podujatie. Znížené nájomne ale nezahŕňa prevádzkové náklady na podujatie, ktoré je nájomca povinný vždy uhradiť podľa dohody.
§7
Záverečné ustanovenia
1.    Poskytovanie nebytových priestorov do prenájmu v DUF odministrativne zabezpečuje vedúci hospodárskeho úseku ŠKO Žilina na základe písomnej žiadosti odsúhlasenej programovým oddelením ŠKO Žilina.
2.    Prílohou cenníka je tlačivo „Žiadosť o jednorazový prenájom nebytových priestorov v DUF.
3.    Tento cenník nadobúda účinnosť od 1.9.2017.
4.    Dňom nadobudnutia účinnosti tohto cenníka sa ruší cenník za prenájom priestorov ŠKO Žilina zo dňa 3.9.2013.

V Žiline, dňa 20.11.2017

Mgr.art.Vladimír Šalaga
riaditeľ                    


 / Kde nás nájdete / Kontaktný formulár / Úvodná stránka / Podmienky používania / RSS kanál / © 2022 Štátny komorný orchester Žilina