Skoč na obsah Skoč na menu
Štátny komorný orchester Žilina
zväčšiť písmo | zmenšiť písmo
en sk

Oprava znehodnotených malieb a omietok v koncertnej sále Domu umenia FatraCenový prieskum na dodanie služieb podľa §9, ods. 9, Zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní na opravu znehodnotených malieb a omietok v koncertnej sále Domu umenia Fatra.

1.VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Štátny komorný orchester Žilina  
IČO: 00228672  
Poštová adresa: Dolný Val 47  
PSČ: 011 28  
Mesto/obec: Žilina  
Štát: Slovenská republika  
Kontaktné miesto (miesta): Dolný Val 47, Žilina  
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Klimek  
Telefón: +421 412451118/ +421 903 847 779  
Fax: +421 415626972  
E-mail: lubomir.klimek@skozilina.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): https://old.skozilina.sk  
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://old.skozilina.sk  

2. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a špecifikácia zákazky:
Kritériom je najnižšia cena,  ceny uvádzať bez DPH  za dielo celkom.
2.1  Špecifikácia zákazky
Predmetom zadania je konsolidácia uvoľnených povrchových náterov štukových plôch,
výzdob a detailov secesného stropu koncertnej sály  Domu umenia Fatra v Žiline a aj  vonkajších
balkónových plôch, s  predchádzajúcim dočistením  povrchov od prachu a depozitov znečistení.
Práce je potrebné vykonať  subjektom s oprávnením Komory reštaurátorov Slovenska na
reštaurovanie štuky  a štukových výzdob.
Cenu je možné určiť až po obhliadke s vlastným zameraním skutkového stavu. N azáklade tohoto verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku priamo na mieste, po predchádzajúcom dohovore s kontaktnou osobou.


3.Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty v listinnej podobe:
a) Identifikáciu uchádzača , obchodné meno, sídlo,IČO, DIČ, banka, číslo účtu
b) Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, fax, email.
c) Plnenie kritéria – podľa 2
d) Oprávnenie Komory reštaurátorov Slovenska na reštaurovanie štuky  a štukových výzdob.4. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum:do 21.2.2014 do 10.00 h. v zalepenej obálke s názvom “súťaž- neotvárať!

5. Predpokladaná hodnota zákazky

Podlimitná zákazka podľa §4, ods. 3, pís. a), Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní.

6. Trvanie zmluvy
Obstarávateľ objedná potrebný rozsah prác  u dodávateľa jednorázovou objednávkou, pričom termín ukončenia prác nesmie presiahnúť dátum 20.3.2014.


7. Dátum zverejnenia
19.2.2014


 / Kde nás nájdete / Kontaktný formulár / Úvodná stránka / Podmienky používania / RSS kanál / © 2024 Štátny komorný orchester Žilina